PERLINDUNGAN DATA PERIBADI
 

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Kumpulan Syarikat Hatten (“Hatten”) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi and privasi kamu. Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada semua pelanggan sedia ada/masa depan, semua pembekal dan semua pekerja kami berikutan penguatkuasaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA") pada 15 November 2013. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminda Notis Perlindungan Data Peribadi ini pada sebarang masa tanpa notis terlebih dahulu dan akan memberitahu kamu tentang sebarang pemindaan sebegitu melalui laman web atau e-mel.

1. Pengumpulan Data Peribadi

Dalam perjalanan urusan anda dengan kami, Hatten Group Sdn Bhd dan subsidiary (“Hatten”), syarikat bersekutu, gabungan dan/atau ahli-ahli dalam kumpulan syarikat-syarikatnya (dirujuk secara kolektif sebagai “kami” dalam Dasar Perlindungan Data Peribadi ini), kami akan meminta anda untuk membekalkan data peribadi anda (“Data Peribadi”), bagi membolehkan kami untuk memasuki transaksi dengan anda atau menghubungi anda mengenai perkhidmatan dan/atau produk yang berkaitan dengan perniagaan kami. Hal ini adalah relevan bagi proses perniagaan kami, pelaksanaannya, termasuk penyampaian notis, perkhidmatan dan/atau produk, pengurusan perhubungan pelanggan, tujuan perancangan berkenaan dengan produk akan datang, pelancaran produk baru dan acara-acara termasuk acara promosi dengan rakan kongsi perniagaan dalam projek atau perbandaran kami. Ini boleh dilakukan melalui pelbagai cara, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 1. perjanjian untuk jual beli atau sub-jualan hartanah kami atau untuk perkhidmatan kami;
 2. borang-borang kami sama ada dalam format elektronik ataupun bercetak;
 3. apa-apa surat-menyurat yang kami terima daripada anda untuk meminta maklumat atau membuat sebarang pertanyaan; dan/atau
 4. kad perniagaan atau maklumat lain yang dibekalkan kepada kami atau yang telah diletakkan di dalam premis kami atau diberikan kepada pekerja atau ejen jualan atau pemasaran kami atau ejen kami yang lain.
 5. tanda buku tetamu di pelancaran harta kami atau pameran bergerak, pertunjukkan, pameran atau mana-mana acara promosi yang lain.

2. Jenis-jenis Data Peribadi

Data Peribadi tersebut mungkin tertakluk kepada undang-undang perlindungan data, privasi dan undang-undang serupa lain yang terpakai dan mungkin merangkum tetapi tidak terhad kepada maklumat tentang nama, tarikh lahir, nombor kad pengenalan, nombor paspot, alamat, jantina, bangsa, kewargenegaraan, maklumat perhubungan, alamat e-mel, kerja-kerja yang lepas, pendidikan, pampasan sekarang dan lepas, maklum balas majikan, kajian-kajian prestasi, tindakan-tindak disiplin, rujukan-rujukan dan apa jua butir yang lain berkenaan majikan-majikan yang lepas atay orang lain yang dibekalkan oleh anda, alamat kediaman atau alamat pos, kerjaya kini atau kerjaya yang lepas, nama majikan anda, alamat majikan, telephone nombor majikan atau faks nombor majikan, alamat-alamat yang lepas dan cara komunikasi yang terpilih, apa jua nama yang lepas jika ada atau alias, agama, akaun semasa dan savings, maklumat berkenaan kad kredit, nama bank dan lain-lain maklumat berkaitan bank, fail cukai nombor, EPF nombor, SOCSO nombor; dan jenayah yang terlibat lepas, yang mana dibenarkan oleh undang-undang.

3. Sumber Data Peribadi

Data peribadi yang dikumpul, diproses dan digunakan oleh kami adalah diperoleh dari harta keseluruhan yang sah dan telus seperti:
 1. perjanjian dan kontrak untuk penjualan dan pembelian hartanah kami atau perkhidmatan kami;
 2. borang pendaftaran rasmi (sama ada elektronik atau cetakan) pelancaran baru atau pameran bergerak , pameran, pameran expo atau mana-mana acara promosi yang lain;
 3. permintaan rasmi untuk bentuk maklumat yang diberikan kepada anda oleh pekerja atau ejen Kami;
 4. apa-apa e-mel atau apa-apa surat-menyurat daripada anda yang meminta maklumat atau membuat sebarang pertanyaan;
 5. sebarang bentuk yang telah diberikan di laman web kami atau mana-mana laman web dikontrakkan oleh kami;
 6. apa-apa rujukan daripada pihak ketiga yang termasuk butir-butir hubungan mereka disahkan;
 7. surat tawaran daripada institusi kewangan (tempatan dan asing) untuk pinjaman pra-diluluskan;
 8. kad perniagaan yang digugurkan atau diberi kepada pekerja, ejen, broker atau rakan;
 9. dari cookies melalui penggunaan laman web kami;
 10. sebarang borang penyertaan atau borang kaji selidik yang diterima daripada anda; atau
 11. sebarang dokumen (termasuk tetapi tidak terhad kepada bentuk berkanun dan pulangan) yang telah dihantar kepada kami untuk pemprosesan.

4. Tujuan Pengumpulan Data Peribadi

Data Peribadi tersebut akan dikumpul dan diproses oleh kami untuk tujuan-tujuan berikut (secara kolektif, "Tujuan"):
 1. penyampaian notis, maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan atau produk semasa dan masa hadapan kami dan pemasaran perkhidmatan atau produk tersebut serta pelancaran produk baru, acara, acara promosi dan pertandingan, kepada anda;
 2. penyediaan dan pelaksanaan dokumen-dokumen dan / atau perjanjian dan / atau kontrak berhubung dengan jual beli, sewaan, untuk menjalankan obligasinya di bawah perjanjian itu, untuk membeli perkhidmatan, produk dan / atau harta, yang perlu bagi tujuan yang diperlukan menjalankan dan mentadbir perniagaan kami termasuk tetapi terhad kepada pentadbiran jualan, pentadbiran penyewaan dan tujuan pengurusan hartanah dan juga urus niaga sub-jualan, pembiayaan semula dan dijual oleh lelongan; pemeliharaan dan penjagaan rekod-rekod dan perkembangan pelanggan;
 3. pemeliharaan dan penjagaan rekod-rekod pelanggan dan bakal pelanggan;
 4. pemungutan bayaran tertunggak;
 5. perlaksanaan perjanjian dan/atau kontrak yang diperlukan untuk projek-projek, produk-produk dan servis-servis kami kepada kamu;
 6. untuk mentadbir dan menjalankan pelanggan kami dan prosedur pengurusan hubungan pelanggan bakal;
 7. pemasaran, profil pelanggan dan pembangunan perniagaan aktiviti, penyelidikan pasaran dan analisis statistik dan kaji selidik pelanggan mengenai projek-projek kami, produk dan / atau perkhidmatan;
 8. mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan dan membuat pendedahan di bawah kehendak mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang, garis panduan, pekeliling, kod yang berkaitan dengan kami dan bagi mencegah jenayah;
 9. menghantar jemputan atau maklumat melalui e-mel, mel pos biasa, cara telekomunikasi (panggilan telefon, mesej SMS atau aplikasi sembang sosial) atau internet media sosial tentang produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang terpilih yang mungkin menarik minat anda tanpa memberi sebarang Data Peribadi kepada mana-mana ketiga pihak tanpa kebenaran bertulis anda terlebih dahulu;
 10. pemilikan kosong, penyerahan kunci, pengurusan harta/hartanah, khidmat pelanggan dan / atau kerja-kerja pembaikan kecacatan;
 11. perkhidmatan pasca milikan kosong, seperti perkhidmatan rumah kelab, keselamatan dan program kesetiaan pelanggan;
 12. membolehkan kami membekal dan mengemukakan Data Peribadi anda kepada pihak-pihak yang berkenaan, sila rujuk kepada "Lampiran A1 – Senarai badan-badan Kerajaan/agensi-agensi/pihak-pihak berkuasa tempatan dan institut-institut"; dan
 13. m. membolehkan kami membekal dan mengemukakan Data Peribadi anda kepada pihak-pihak yang berkenaan, sila rujuk kepada "Lampiran A2 – Senarai badan-badan bukan Kerajaan/agensi-agensi dan institut-institut swasta".

5. Hak Akses dan Pembetulan

Anda mempunyai hak untuk meminta akses dan pembetulan Data Peribadi anda di dalam rekod-rekod kami:
 1. meminta akses kepada Data Peribadi anda di dalam rekod-rekod kami untuk tujuan verifikasi.
 2. meminta pembetulan kepada Data Peribadi anda di dalam rekod-rekod kami jikalau maklumat tersebut adalah tidak tepat, salah nyata, ketinggalan zaman atau tidak lengkap untuk pengesahan dan pengesahan maklumat yang baru;
 3. meminta bahawa Data Peribadi anda hanya akan disimpan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengumpulan maklumat tersebut;
 4. meminta bukti polisi dan prosedur berkenaan keselamatan dan kepastian Data Peribadi anda di dalam rekod-rekod kami;
 5. meminta agar kami menyatakan atau menjelaskan dasar dan prosedurnya berkaitan dengan data dan jenis Data Peribadi yang dikendalikan oleh kami;
 6. memaklumkan kepada kami bantahan anda tentang penggunaan Data Peribadi anda bagi tujuan pemasaran;
 7. menarik balik, dengan sepenuhnya atau sebahagiannya, kebenaran anda yang diberikan sebelum ini, dalam setiap keadaan tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang yang terpakai, syarat-syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah;

Anda boleh membuat suatu permintaan untuk mengakses, menyelidik, mengubah dan membetulkan Data Peribadi anda melalui:

Personal Data Protection Officer
Hatten Group Sdn Bhd
F10-01, Hatten Square,
Jalan Merdeka, Bandar Hilir,
75000 Melaka.
Tel : +606-282 1828 / +606-283 2828
Fax : +606-283 1827 / +606-283 8828
Email : pdpa@hattengrp.com

Kami mempunyai hak untuk mengenakan bayaran untuk akses Data Peribadi anda dalam jumlah yang dibenarkan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi.

Berkenaan dengan hak anda untuk mengakses dan / atau membetulkan Data peribadi anda, kami mempunyai hak untuk menolak permintaan untuk mengakses dan / atau membuat sebarang pembetulan terhadap Data Peribadi anda untuk sebab-sebab yang dibenarkan di bawah undang-undang, seperti mana perbelanjaan menyediakan akses kepada anda adalah tidak seimbang dengan risiko kepada atau privasi orang lain anda.

6. Pendedahan Data Peribadi

Maklumat yang kami dikumpul tidak dijual, diberikan kepada, atau sebaliknya berkongsi dengan organisasi-organasi lain untuk tujuan komersial yang lain atau mana-mana. Kami, bagaimanapun, menghantar e-mel bagi pihak organisasi dipilih kepada pelanggan-pelanggan kami yang telah memilih untuk menerima mesej-mesej ini. Kami menghantar mesej-mesej secara langsung, maka pada masa yang singkat pengiklan-pengiklan tidak akan dapat melihat maklumat peribadi pengguna-pengguna - kecuali dari pengguna-pengguna tentu bertindak balas atau membalas iklan-iklan ini atau mel sendiri.

Data Peribadi yang diberikan kepada kami akan disimpan dengan sulit dan kami akan mendapatkan persetujuan anda, kebenaran dan pemberian kuasa untuk mendedahkan Data Peribadi anda kepada kelas-kelas pihak-pihak yang berkenaan:
 1. apa-apa orang, agensi kerajaan, autoriti berkanun dan/atau pengawal industri yang mana kami diwajib atau diperlukan untuk berbuat demikian menurut apa-apa undang-undang, sila rujuk kepada "Lampiran A1 – Senarai badan-badan Kerajaan/agensi-agensi/pihak-pihak berkuasa tempatan dan institut-institut";
 2. pihak-pihak yang berkenaan, sila rujuk kepada "Lampiran A2 – Senarai badan-badan bukan Kerajaan/agensi-agensi dan institut-institut swasta";
 3. juruaudit, pakar perunding, peguam, akauntan atau penasihat kewangan atau professional kami yang lain yang dilantik oleh kami berhubung dengan perniagaan kami;
 4. apa-apa syarikat berkenaan dan/atau anak syarikat Hatten, termasuk yang diperbadankan pada masa depan;
 5. rakan-rakan usahasama, rakan-rakan dan sekutu perniagaan kami yang menyediakan perkhidmatan atau produk berkaitan berhubung dengan perniagaan kami;
 6. pembekal pihak ketiga, syarikat pengurusan pihak ketiga, subkontraktor atau pihak-pihak lain yang difikirkan perlu oleh kami untuk memudahkan perurusan anda dengan kami; dan
 7. pemilik tanah yang berkenaan, Badan Pengurusan Bersama dan / atau pengurusan perbadanan.
 8. Pihak lain yang berkenaan yang kamu telah diberikan menyatakan kebenaran bertulis.

7. Pilihan Untuk Menghadkan Pemprosesan Data Peribadi

Data Peribadi yang diberikan kepada kami untuk menjalani pemprosesan sebagaimana dan apabila dikehendaki atau apabila penyenggaraan berjadual. Definisi pemprosesan mentakrifkannya sebagai "apa-apa pengendalian atau set operasi yang dilakukan ke atas Data Peribadi, sama ada atau tidak dengan cara automatik, seperti pengumpulan, menyusun, menyimpan, menyesuaikan atau mengubah, mendapatkan kembali, merunding, menggunakan, mendedahkan menerusi penghantaran, penyebaran atau selainnya, menyediakan, menjajarkan atau menggabungkan, memadamkan atau kemusnahan".

Anda mempunyai hak untuk menghadkan sebahagiannya atau keseluruhannya mana-mana proses di mana Data Peribadi anda adalah tertakluk kepada dari segi operasi dibenarkan untuk dilakukan apabila ia, tempoh masa yang dibenarkan atau sebagai alternatif talian tarikh keizinan yang diberikan.

Tanggungjawab pematuhan terletak dibahu Hatten yang menentukan tujuan dan kaedah pemprosesan Data Peribadi.

Anda boleh pada bila-bila masa menarik balik atau mengubah, sepenuhnya atau sebahagiannya, persetujuan pemprosesan anda diberikan sebelum ini, dalam setiap kes tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang, syarat-syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah orang di pejabat-pejabat korporat kami yang terletak di alamat yang diberikan pada perenggan 5 di atas.

Lawatan anda ke laman web awam kita mungkin akan direkod untuk analisis kepada jumlah pelawat ke laman web dan paten penggunaan umum. Sebahagian daripada maklumat ini akan dikumpul melalui penggunaan "cookies".

Jika anda tidak mahu Data peribadi untuk dikumpul melalui cookies di laman web, anda boleh menyahaktifkan cookies dengan menyelaraskan penetapan internet anda untuk melumpuhkan, blok atau menyahaktifkan cookies, dengan memadamkan sejarah pelayaran anda dan pembersihan cache dari pelayar internet anda.

8. Hubungan ke Laman Web Pihak Ketiga

Laman Web mungkin mengandungi sambungan ke laman-laman web pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa Hatten Group Sdn Bhd tidak bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan, perkongsian atau pendedahan data dan maklumat oleh pihak ketiga. Jika anda memberikan maklumat secara langsung ke laman-laman tersebut, Polisi Keperibadian dan syarat-syarat perkhidmatan di situs berkaitan akan berfungsi dan kami tidak bertanggungjawab untuk amalan pemprosesan maklumat atau dasar privasi laman-laman tersebut.

9. Protection of Personal Data

Data Peribadi anda akan disimpan dan diproses dalam cara yang selamat. Kawalan-kawalan, polisi-polisi dan langkah-langkah pentadbiran dan keselamatan yang sesuai akan dilaksanakan, setakat yang dapat dilaksanakan, selaras dengan undang-undang dan peraturan yang terpakai. Kami akan, setakat yang dapat dilaksanakan, cuba mengelakkan pemprosesan yang tidak dibenarkan dan/atau melanggar undang-undang, dan kehilangan, kemusnahan atau kerosakan yang tidak disengajakan kepada Data Peribadi anda.

Untuk melindungi terhadap akses yang tidak dibenarkan kepada Data Peribadi oleh pihak-pihak ketiga di luar Hatten, semua elektronik Data Peribadi yang dipegang oleh Hatten dikekalkan pada sistem yang dilindungi oleh rangkaian yang selamat. Entiti-entiti Hatten menghadkan akses kepada sistem dalaman yang memegang Data Peribadi untuk kumpulan terpilih daripada pengguna-pengguna yang dibenarkan yang diberi akses kepada sistem tersebut melalui penggunaan pengecam unik dan kata laluan. Akses kepada Data Peribadi adalah terhad kepada dan yang hanya diberikan kepada pengguna-pengguna yang berkaitan bagi melaksanakan tugas rasmi mereka.

10. Akibat Keengganan/Kegagalan Membekalkan Data Peribadi

Kegagalan membekalkan Data Peribadi mungkin akan mengakibatkan seperti berikutnya yang mana kami tidak akan bertanggunjawab atas sebarang akibat yang timbul daripadanya:
 1. ketidakupayaan pihak-pihak untuk melaksanakan apa-apa kontrak dan/atau perjanjian dan/atau Perjanjian Jual Beli berkenaan jualan hartanah, produk-produk dan/atau servis-servis kami;
 2. ketidakupayaan untuk kami menghantarkan notis-notis, perkhidmatan-perkhidmatan dan/atau produk-produk yang diminta kepada pelanggan/ bakal perkhidmatan;
 3. ketidakupayaan untuk kami mengemaskinikan anda berkenaan produk dan/atau pelancaran terkini kami;
 4. kegagalan menyempurnakan transaksi-transaksi komersial berkenaan projek-projek, produk-produk dan/atau servis-servis kami; dan
 5. kegagalan untuk mematuhi apa-apa undang-undang, regulasi, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan dan/atau kanun yang terpakai terhadap kami.

11. Ketidakselarasan

Menurut Seksyen 7(3) Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Notis ini dikeluarkan dalam kedua-dua Bahasa Malaysia dan Inggeris. Di dalam keadaan mana terdapat ketidakseragaman, versi Bahasa Inggeris Notis ini akan digunapakai sebagai dokumen pertama.

12. Persetujuan pihak ketiga

Sekiranya anda telah menyediakan data peribadi pihak ketiga (misalnya orang kecemasan anda, penyewa, wakil-wakil yang diberi kuasa, kontraktor, peguam, ahli kewangan) kepada kami, kami bergantung kepada anda telah cukup diperoleh persetujuan terlebih dahulu daripada pihak ketiga untuk membolehkan kita untuk memproses data peribadi mereka berhubung dengan Tujuan.

13. Pindaan Dasar Perlindungan Data Peribadi Kami

Hatten, dari masa ke semasa, perlu atau dikehendaki menukar Dasar Perlindungan Data Peribadi kami untuk mematuhi atau menjadi selaras dengan perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang terpakai serta operasi dan dasar perniagaan kami. Oleh itu, anda mungkin ingin mengkaji sebarang perubahan kepada Dasar Perlindungan Data Peribadi kami di laman web ini dari masa ke semasa.

Lampiran A1 - Senarai badan-badan Kerajaan/agensi-agensi/pihak-pihak berkuasa tempatan dan institut-institut

 1. Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan;
 2. Lembaga Hasil Dalam Negeri;
 3. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja;
 4. Lembaga Hasil Dalam Negeri;
 5. Pejabat Tanah;
 6. Pihak berkuasa tempatan;
 7. Juruaudit dalam;
 8. Mahkamah Tinggi, Mahkamah-mahkamah rendah atau tribunal-tribunal;

Lampiran A2 - Senarai badan-badan bukan Kerajaan/agensi-agensi dan institut-institut swasta

 1. Indah Water Konsortium;
 2. Syarikat Bekalan Air Melaka Berhad;
 3. Tenaga Nasional Berhad;

 • THE COMPANY
 • CORPORATE PHILOSOPHY
 • OUR HERITAGE
 • MISSION & VISION
 • CORE VALUES
 • MEDIA CENTRE
 • EVENTS
 • NEWS & AWARDS
 • VIDEOS
 • MALAYSIA MY SECOND HOME
 • MEDIA CONTACT
 • CAREER
 • GROUP
 • RETAIL
 • HOSPITALITY